Министерски съвет - Прессъобщение

site.btaМинистерски съвет - Решения

Министерски съвет - Решения
Министерски съвет - Решения

Правителството прие Стратегия за превенция на престъпността (2021-2030)

Министерският съвет прие Стратегия за превенция на престъпността (2021-2030). Тя е разработена от междуведомствена работна група, създадена от министъра на вътрешните работи, по инициатива на Националния съвет по превенция на престъпността.

В дългосрочния документ са заложени компоненти за единно планиране, координиране и контрол на политиката за превенция на престъпността, осъществявана от държавните институции в сътрудничество със заинтересованите страни - научни институти, университети, неправителствени и бизнес организации, граждани. В разработването му е включен и международният опит, доказал, че превенцията е най­ефективният способ за противодействие на престъпността, изискваща провеждането на целенасочена и активна политика в областта на икономиката, правото, образованието, културата и останалите области от социалния живот. Чрез превантивната дейност се постига намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие, както и повишаване на сигурността на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитават правата и законните им интереси.

Предвидено е дейностите, заложени в стратегията, да се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции в рамките на одобрените им за съответната година бюджетни средства, от финансираните инструменти на ЕС, от общинските бюджети при изпълнение на конкретни мерки и инициативи, както и чрез финансиране на тематични проекти и програми от други източници.

 

Правителството прие решение относно презаселването по линия на фонд ,,Убежище, миграция и интеграция“

Правителството прие проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на презаселване в Република България на граждани на трети държави или лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени, с подкрепата на фонд ,,Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. в периода 2023-2025 година.

През месец юли 2022 г. в Министерството на вътрешните работи е получено писмо от Европейската комисия (ЕК) (HOME-Funds/2022/44) относно стартирана кампания за набиране на заявки (pledging exercise) от държавите членки за броя лица, които ще приемат по презаселване през 2023 г.

Заявките ще бъдат подадени от Управляващия орган по ФУМИ чрез изпращане на попълнен формуляр, в който следва да се включи и информация за държавата/ите, от която/които ще бъдат презаселени лицата. Заявката следва да отчита приоритетите, обсъдени на срещата на националните експерти по презаселване от 1.07.2022 г., в рамките на която Комисията е обявила ангажиментите и прогнозите, като се отчитат и географските приоритети на новата кампания.

Държавите членки са приканени да представят и своите прогнози за презаселване и хуманитарен прием за времето от 1.01.2024 г. до 31.12.2025 г. В рамките на предварителните оценки не е необходимо държавите членки да предоставят разбивка по трети държави, от които се предвижда презаселване или хуманитарен прием, нито да предлагат подробности за вида на хуманитарния прием (т.е. уязвими или не). Прогнозите могат да бъдат актуализирани на всеки етап преди официалното стартиране на кампанията за набиране на заявки за 2024-2025 г., което се очаква да е през юли 2023 г.

Подадените от държавите членки заявки ще бъдат разгледани от ЕК и след одобряване ще бъдат включени в Специфична цел 4 „Солидарност и справедливо разпределение на отговорностите“, съгласно разпоредбите на чл. 19 от Регламент 1147/2021 за създаване на фонда.

Финансирането за подадените от държавите членки заявки за 2023-2025 г. за презаселване и хуманитарен прием ще бъде предоставено чрез многогодишната работна програма на Тематичния механизъм на ФУМИ за посочения период. Средствата, които държавите членки ще заделят в програмите си за техническа помощ във връзка с презаселването и хуманитарния прием също ще бъдат от Тематичния механизъм. Отпуснатите на държавите членки средства за презаселване и хуманитарен прием ще се включат в проектите на програми за 2021-2027 г. по ФУМИ или в случай, че програмите са вече одобрени от ЕК - чрез процедура за официално изменение.

В тази връзка на 08 септември 2022 г. беше проведено редовно заседание на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ), на което бяха обсъдени възможностите на Република България за прием на чужди граждани по процедурите за презаселване и беше взето решение консултативният орган да предложи участие на Република България в обявената от Европейската комисия кампания по набиране на заявки от държавите членки, като определи 50 (петдесет) граждани на трети държави или лица без гражданство, идващи от трета държава към която са били разселени, да бъдат приети по презаселване през 2023 г., с подкрепата на фонд “Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027.

Ограничението от 50 (петдесет) граждани е наложено при отчитане възможностите на страната и институциите за прием по презаселване в рамките на 2023 г., последваща интеграция на лицата, както и анализ на системите за сигурност в определени географски региони с оглед безопасността на командированите екипи.

 

Общият доход средно на човек от домакинството се е повишил с 10% през 2021 г. спрямо 2020 година

Правителството прие Отчет за 2021 година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 година). Като положителни тенденции в документа могат да бъдат отбелязани подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот в страната, увеличаването на механичния прираст на населението, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на ниво, близко до средното за страните членки на Европейския съюз и увеличаването на броя на браковете.

През 2021 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е бил 7 705 лв. и се е увеличил с 10% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 – 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се е повишил 1.8 пъти.

Тоталният коефициент на плодовитост показва какъв е средният брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период. През 2021 г. средният брой живородени деца от една жена е бил 1.58, като е нараснал с 0.02 спрямо 2020 година. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 година- 1.54.

През миналата година средната възраст на жените при раждане на първо дете е останала непроменена спрямо 2020 г. - 27.5 години. През 2021 г. в страната са регистрирани 59 069 родени деца, като от тях 58 678 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 408 деца (или с 0.7%).

Населението на България в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло със 77 611 души (или с 1.1%). Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2021 г. е плюс 12 706 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

През 2021 г. са регистрирани 26 620 юридически брака - с 4 448 повече спрямо предходната година.

 

Правителството одобри отчета за Третия национален план по изменение на климата

Министерският съвет одобри окончателния отчет за изпълнение на Третия национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г.

Документът показва резултатите от изпълнението на заложените мерки, насочени към въвеждането на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадъчни технологии, допринасящи не само за общото намаляване на емисиите парникови газове, а за повишаване на производителността и ресурсната ефективност.

В Плана се изпълняват мерки за съхраняване и рационално използване на ресурсите като ключова предпоставка не само за опазването на околната среда, но и за постигане на устойчив икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Общият ефект от изпълнението на политиките и мерките по сектори гарантира постигането на правно обвързващите цели за страната ни в международен и национален аспект, като на годишна база спестените емисии на парникови газове възлизат на над осем милиона тона.

 

Близо 1.6 млн. лв. за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в общежития

50 000 лв. ще бъдат добавени към вече одобрената сума от 1 545 000 лв. по програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в общежития на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“. Правителството реши средствата за периода октомври - декември 2021 г. да се увеличат на 1 595 000 лв.

Допълнителните средства се отпускат на базата на анализ на комисията за изпълнение на програмата към Министерство на образованието и науката (МОН), в който се установи, че общата сума, необходима за трите месеца по програмата, е по-висока.

Средствата ще подпомогнат студентите и докторантите, настанени в общежития, да покриват битовите си сметки. Подкрепата бе осигурена след споразумение между МОН и Министерството на енергетиката.

 

Създава се Национален инициативен комитет за честването на 110 години от Балканските войни

Министерският съвет на Република България прие решение за създаване на Национален инициативен комитет за честването на 110 години от Балканските войни (1912-1913г.) през 2022-2023г.

Националният инициативен комитет е под председателството на министъра на отбраната, а в състава му са включени началникът на отбраната, началникът на Военна академия ,,Г. С. Раковски“, командирът на НГЧ, заместник-министри на Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Министерството на културата, директорите на НВИМ, БНТ, БНР, Държавна агенция „Архиви“ и представители на военно-патриотичните съюзи.

Както и при предходни чествания, основен акцент отново се поставя върху популяризирането на българската бойна слава и отдаването на почит към подвига и саможертвата на българските военнослужещи, дали живота си в борбата за национално освобождение и обединение. Националният инициативен комитет има за задача да изготви план с конкретни мероприятия с финансов разчет за отбелязване на годишнината, който традиционно включва дейности, свързани с изграждането, ремонтирането и възстановяването на български военни паметници, ритуали за почитане паметта на загиналите в Балканските войни, мероприятия по предложения на военно-патриотичните съюзи, военно-исторически конференции и изложби, издателска дейност и др.

Отбелязването на историческите годишнини се радва на широк обществен отзвук, предизвиква голям интерес и допринася за военно­патриотичното възпитание на подрастващото поколение.

 

Прието е решение за наличие на основен интерес за реализация на обществена поръчка за придобиване на самонасочващи се торпеда

Министерският съвет прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с реализация на обществена поръчка за „Придобиване на 324 мм самонасочващи се торпеда за многофункционални модулни патрулни кораби на Военноморските сили“.

324 мм самонасочващи се торпеда са основно въоръжение на корабите, които се придобиват по сключения през 2020 година договор с предмет „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. Патрулните кораби са основополагаща единица, върху която се формира бойната мощ на ВМС. Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно чрез използване на самонасочващи се торпеда, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие срещу подводните сили на противника на средни и големи дистанции и с висока точност.

С реализацията на обществената поръчка се цели осигуряване на боеспособността на новопридобиваните кораби и осигуряване на ефективното им използване както в национален, така и в съюзен формат. Това ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

 

Прието е предоставянето на дерогация в ограничителни мерки за санкциониране на Руската федерация заради войната в Украйна

Правителството прие решение за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) No 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на обществените поръчки за доставка на автомобилни горива.

Разрешава се възлагането на нови обществени поръчки, както и изпълнението на сключените договори и рамкови споразумения с предмет доставка на автомобилни горива, след 10.10.2022 г.

Дерогацията се налага поради необходимостта от осигуряване на автомобилни горива за функционирането на държавните органи и структури, с оглед опазването на обществения ред, живота и здравето на българските граждани и националната сигурност и е валидна до 31.12.2024 г.

 

Правителството одобри механизъм за изплащане на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органи на ООН

Министерският съвет прие Постановление за определяне реда за изплащане и размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на ООН, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека.

С приемането на този акт се адресира една от съществуващите в момента празнини в нормативната уредба, свързани с липсата на основание за изплащане на адекватно финансово обезщетение на жалбоподателя. Механизмът е насочен към граждани, за които органи на ООН мотивирано са се произнесли, че са станали жертва на неправомерни действия на държавата при изпълнението на международните задължения на страната.

До момента държавата е изплащала финансови обезщетения по уважени жалби на ad hoc основание с приети нарочени решения на Министерския съвет през 2014 г. и 2021 г. За периода м. януари 2019 г. - м. юни 2022 г. са заведени 5 жалби, по които се очаква произнасяне от договорните органи на ООН, което извежда на преден план необходимостта да се приемат правила за определяне на реда за изплащане и размера на еднократните обезщетения.

С разписването на ясна процедура България засвидетелства, че участва в работата на компетентните международни организации по правата на човека и изпълнява поетите ангажименти пред съответните международни контролни и мониторингови механизми. Страната ни изпълнява стриктно задълженията си според международното право и поставя силен акцент върху защитата на правата на човека.

 

Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с 50 млн. лв.

Министерският съвет увеличи капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София, чрез увеличение на дела на държавата като едноличен собственик на капитала с 50 млн. лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. Промените по бюджета на ведомството са одобрени в изпълнение на чл. 111, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. с правителствено постановление, с което се предоставят средства за придобиване от държавата на 50 000 бр. емитирани нови акции с номинална стойност от 1000 лв. на обща стойност 50 млн. лв.

Увеличаването на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД ще позволи привличането на заемен ресурс при оптимални условия за продължаване на подкрепата за устойчиво регионално развитие в Република България. Ще се създаде нов финансов инструмент за подпомагане на инвестиционни проекти на българските общини, свързани със зелената трансформация и ще се осигурят допълващи средства за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост, както и другите механизми за инвестиции от новия програмен период.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

Средства за възстановяване на разходи по бюджета на Министерство на правосъдието, във връзка с изплащане на обезщетения по решения на Министерския съвет от 2020 г. и 2022 г., осигури днес правителството с приемане на постановление.

Средствата са предвидени за изпълнение на решения на Европейския съд по правата на човека, приключили с приятелски споразумения с жалбоподателите на основание чл. 39 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Съгласно решенията на МС на двамата жалбоподатели следва да се изплатят обезщетения на обща стойност 14 962 лева от бюджета на Министерство на правосъдието.

Средствата, необходими за изплащане на сумите са планирани в централния бюджет.

 

Община Бяла получи право на строеж върху имоти публична държавна собственост

Правителството реши да се учреди безвъзмездно право на строеж върху два поземлени имота - публична държавна собственост за пристанище и друг вид естествен ресурс за превантивна защита. Терените са с площ от 32 573 кв. ми 16 435 кв. м.

Инвестиционната инициатива на община Бяла е за „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“ и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване. Дейностите ще се извършат в два етапа.

В района има регистрирано рибарско пристанище и изградено брегоукрепително съоръжение /буна/. Най-големият разчетен кораб, който ще застава е с ширина 2.5 m и дължина 10 m. Основополагащо за акваторията на пристанището е ситуационното разполагане на дамбата и буните. Заложено е съществуващата буна да се удължи със 150 m и да се изгради нова с дължина 210 т.

Проектният капацитет на пристанището е променлива величина, тъй като зависи от размера на плавателните съдове. На този етап е приет капацитет 264 (двеста шестдесет и четири) места, който обаче може да бъде променян.

Съгласно чл. 112е от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) може да бъде учредено безвъзмездно право на строеж в полза на община за разширение на рибарско пристанище по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредно въздействие на водите, като изградените в резултат на учреденото право на строеж обекти са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна, и предназначението им не може да бъде променяно.

С решение на Общински съвет в град Бяла, обектът е определен за приоритетен и стратегически за развитието на общината и същият е обявен за общински обект от първостепенно значение, изграждането на който е с цел трайното задоволяване на обществените потребности.

 

Земеделски земи се отнемат от МО и се включват в Държавния поземлен фонд

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд.

Предмет на акта на Министерския съвет са девет поземлени имота, намиращи се в област Хасково, община Харманли, в местностите ,,Станково дере“ и ,,Ламуржата“. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което с приетото Решение на Министерския съвет тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

 

Общинска служба по земеделие - Борово получава безвъзмездно за управление имот в град Две могили

С решение на Министерски съвет имот публична държавна собственост в град Две могили е предоставен за безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие“ - гр. Русе, за нуждите на Общинска служба по земеделие - Борово, офис Две могили. Досега имотът е ползван от Министерството на вътрешните работи за нуждите на ОДМВР - Русе, но е с отпаднала за ведомството нужда.

В едномесечен срок министърът на вътрешните работи и директорът на Областна дирекция „Земеделие“ - гр. Русе трябва да организират приемането и предаването на имота, а областният управител на област Русе да състави акт за публична държавна собственост.

 

Променя се статутът на части от държавни имоти, използвани от „Гранична полиция“ в Любимец, Свиленград и Ивайловград

Правителството обяви части от имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост.  Те се намират в област Хасково в поземлени имоти с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи (МВР) - Главна дирекция „Гранична полиция“ за изпълнение функциите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ Смолян.  Към днешна дата те вече не се използват по предназначение, поради опасност от самосрутване.  Зданията ще бъдат премахнати по реда на Закона за устройство на територията, а средствата, необходими за това, ще бъдат осигурени за сметка на МВР.

 

Министерството на труда и социалната политика получава управлението върху държавен имот в Бургас

Министерският съвет предоставя на Министерството на труда и социалната политика управлението върху имот - публична държавна собственост за изпълнение на функциите на ведомството. Той се намира на ул. ,,Булаир“ No 10 в гр. Бургас и представлява терен с площ 388 кв. м с построените в него триетажна и четириетажна сграда.

Необходимостта от имота е свързана с преобразуването на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в административна структура, подчинена на министъра на труда и социалната политика.

 

Община Радомир получава управлението върху държавен имот за социални нужди

По решение на Министерския съвет община Радомир получава управлението върху имот - публична държавна собственост за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в Радомир. Дейността му е свързана с превенция на изоставянето, насилието, отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства.

Имотът се намира в сграда №1 в ж.к. НОЕ в общинския център и представлява апартамент на първия етаж с площ 75,64 кв. м заедно с прилежащо мазе. Той е управляван до момента от Териториалната дирекция на НАП в Перник, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

 

Променя се статутът на държавни имоти в гр. Видин

Правителството обяви имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост. Те се намират в кв. ,,Южна промишлена зона“ на гр. Видин и представляват самостоятелен обект в сграда със застроена площ 170 кв. м и поземлен имот с построени в него пет сгради, които са с обща застроена площ 1536 кв. м. Имотите са с отпаднала нужда за Министерство на земеделието и ще бъдат предоставени за управление на областния управител на Видин, съгласно Закона за държавната собственост.

 

Община Лесичово получава държавен имот за изграждане на център за разделно събиране на строителни отпадъци

С решение на правителството община Лесичово поучава държавен имот в землището с. Калугерово, с площ 46867 кв. м. Имотът ще бъде използван за изграждането на общински „Център за разделно събиране и подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци от домакинствата“.

Инвестиционното намерение на община Лесичово се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Основната му цел е намаляване на количествата на депонираните и увеличение на рециклирани или оползотворени хранителни битови отпадъци, както и предотвратяването на смесването на строителни с битови отпадъци.

 

Община Харманли ще стопанисва „Изворът на Белоногата“

По решение на Министерския съвет община Харманли получава управлението върху имот - публична държавна собственост в м. „Хамаза“ – гр. Харманли. Той представлява терен с площ 8499 кв. м и разположената в него културна ценност „Герганина чешма“ ( „Изворът на Белоногата“).

Общината ще предприеме мерки за зашитата, опазването и популяризирането на културното наследство чрез различни средства за финансиране като програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ към Министерството на културата (МК), средства от бюджета на общината или чрез финансиране от различни европейски проекти и програми. Общината е изготвила инвестиционен проект „Благоустрояване м. ,,Изворът на Белоногата“, гр. Xapманли, който е съгласуван с МК през 2016 г.

 

Община Карнобат получава държавен имот за социална дейност

С решение на правителството община Карнобат получава собствеността върху имот -частна държавна собственост в гр. Карнобат. Имотът представлява жилище, намиращо се на ул. ,,Стефана Чамурова“ № 51В, вх. Б, ет. 4, със застроена площ 76,12 кв. м, с прилежащо избено помещение с площ 5,51 кв. м и таванско помещение с площ 8,52 кв. м, заедно с идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.

Община Карнобат ще използва имота за социални дейности, свързана с настаняване на граждани с установени жилищни нужди. Имотът, управляван към момента от областния управител на област Бургас, е с отпаднала необходимост за областната администрация.

 

Община Радомир получава държавен имот за нуждите на СУ „Св. Кирил и Методий“

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Радомир. Поземленият имот с площ 6605 кв. м се намира на ул. ,,Цар Освободител“ № 1 в гр. Радомир. Включва и сграда на два етажа, със застроена площ 997 кв. м, с предназначение за образование. Имотът ще бъде използван за нуждите на Средно училище „Св. Кирил и Методий“ в града.

 

Община Пловдив получи държавни имоти за разширението и реконструкцията на ,,Голямоконарско шосе“

Правителството обяви имоти публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги прехвърли на община Пловдив за разширението и реконструкцията на ,,Голямоконарско шосе“.

Реализацията на проекта е с цел повишаване пропускателната способност на една от най-натоварените входно-изходни артерии на град Пловдив и основна пътна връзка с автомагистрала „Тракия“.

Общината разполага с необходимите финансови средства за управление и поддържане на имотите.

 

Правителството прие решение за освобождаването на почетно консулско длъжностно лице на Република България в Република Колумбия

Министерският съвет прие решение за освобождаване на Карлос Уманя Трухильо като почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Колумбия, със седалище в Богота и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Колумбия.

На 17 юни 2022 г. посолството на Република България в Бразилия информира за заявено от г-н Трухильо желание той да бъде освободен от длъжността поради лични причини.

Г-н Трухильо е назначен за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице с РМС № 123 от 6 март 2006 г. и през последните шестнадесет години работи за утвърждаването и задълбочаването на двустранния диалог между България и Колумбия.

 

Живко Михайлов ще бъде назначен за почетен консул на България в град Котону, Бенин

Министерският съвет прие решение за назначаването на Живко Михайлов Михайлов за почетен консул на България в град Котону и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Бенин.

Живко Михайлов поддържа активни контакти с българските граждани и местните власти на Бенин, където работи вече повече от 24 години, както и с Асоциацията на бенинските граждани, завършили висше образование в България. Има значителен опит и познанства в редица страни от Западна, Централна и Източна Африка, натрупани по време на работата му в Етиопия, Гана и Нигерия, както и като регионален и континентален директор за строителството в Международната организация SOS Детски селища.

 

България назначава почетен консул в гр. Сиатъл, щата Вашингтон

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в САЩ, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, и назначаване на Елка Рускова за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в САЩ със седалище в град Сиатъл и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Вашингтон.

През годините Елка Рускова се е утвърдила като добре позната и уважавана личност сред българите и техните културни институции в САЩ. Оказва значителна подкрепа за организацията на редица събития, целящи популяризиране на България и българската култура в САЩ, спомагайки за укрепването на двустранните връзки и запазването на националното самосъзнание на нашите сънародници.

През 2010 г. става един от съоснователите на „Българския център за култура и наследство в Сиатъл“, на който понастоящем е президент. Паралелно с това към момента заема поста вицепрезидент на „Българска фондация за изкуство, култура и образование“.

През 2019 г. е наградена с „Почетен знак“ от Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова за своята цялостна благотворителна дейност в рамките на предходните три десетилетия.

Назначаването на почетен консул на България в град Сиатъл, щата Вашингтон, ще допринесе за разширяване на контактите с местната администрация и по-нататъшното задълбочаване на отношенията със САЩ в ключови за страната ни области като двустранната търговия, инвестициите, туризма, информационните технологии, образованието и културата.

В допълнение, то ще позволи осъществяването на различни родолюбиви инициативи, насочени към българската общност, които могат да допринесат за съхраняването на българските традиции и култура и разширяването на българското етно-културно пространство на Западния бряг на САЩ.

 

Регламентира се изплащането на командировъчни дневни пари на българските военнослужещите във връзка с операция AL ТНЕА

Министерският съвет прие Решение за допълнение на Решение No 889 от 2020 г. за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в Силите на оперативния резерв на операцията на Европейския съюз AL ТНЕА (EUFOR) и на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR).

С решението се регламентира изплащането на командировъчни дневни пари на българските военнослужещите от състава на Силите на оперативния резерв при развръщането им на територията на Босна и Херцеговина за участие в операция AL ТНЕА.

 

Одобрен е проект на „Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на съюзнически въоръжени сили“

Планът предоставя съгласувана национална рамка за прилагането на единен държавен подход при изпълнение на дейностите по поддръжка на съюзнически сили, участващи в учения и/или мисии и операции на територията на страната. Целта на плана е създаване на оптимална организация за координация и взаимодействие между държавните органи по отношение използването на националните ресурси и предоставяне на национални услуги при оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Планът определя водещите принципи при предоставянето на поддръжка от страната домакин (ПСД), основните отговорности на участващите ведомства и обхвата на предоставяната поддръжка.

Настоящият план е актуализация на приетия с Решение № 45/19.01.2017 г. на Министерския съвет „Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на сили на НАТО“. Промените разширяват приложимостта на плана и спрямо въоръжени сили, действащи на територията на страната в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и/или коалиционни формати. Актуализацията отразява структурните промени в Министерския съвет и някои министерства/ведомства, както и промени в процеса на управление на дейностите по ПСД в мирно време и при кризи от военен характер.

Решението на Министерския съвет е от съществено значение за сигурността и отбраната на Република България в условията на колективната отбрана на съюзниците от НАТО и в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, с оглед създаването на благоприятни условия за своевременно развръщане и осигуряване на адекватна поддръжка на съюзнически въоръжени сили, действащи на територията на страната за защита на нейния суверенитет. Същевременно то ще способства за изпълнението на поетите от Република България ангажименти за оказване на поддръжка като страна домакин на транзитно преминаващи и/или участващи в учения на територията на страната съюзнически въоръжени сили.

 

Одобрен е проект на споразумение с Турция за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука като основа за водене на преговори.

Споразумението предвижда сътрудничество и обмяна на опит между двете страни в областта на здравеопазването и медицинската наука, общественото здраве, болничното управление, лекарствените продукти и др., с акцент върху споделяне на знания и опит при спешни случаи и бедствия.

С влизането му в сила се обновява международната договорна уредба за сътрудничество в областта на здравеопазването между двете държави и се прекратява действието на Протокола за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 1994-1996 г.

Сътрудничеството при изпълнение на Споразумението ще се осъществява в съответствие с предвидените бюджетни средства на всяка една от държавите.

 

Учители от Испания ще могат да преподават и на първокласници

Учители от Испания вече ще могат да преподават испански език на ученици в начални и в основни училища. Това предвижда новото Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и професионалното обучение на Кралство Испания, одобрено от правителството.

Подписаното през 2001 г. споразумение позволяваше учителите да преподават единствено в езикови гимназии и в средни училища с профилирани паралелки с интензивно изучаване на езика.

През последната учебна година 16 учители от Испания преподаваха в 15 български, училища. Испанският език се нарежда на четвърто място по желан за изучаване първи чужд език в българските средни училища.

Споразумението създава също условия за повишаване на квалификацията на българските и испанските учители и подпомага обмена на ученици и учители между двете държави.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформално заседание на EPSCO

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика. здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 7 септември в Чехия. В заседанието бяха включени темите за последиците за общественото здраве във връзка с войната в Украйна, за ваксинацията в контекста на колебанията на обществото, свързани с имунизациите срещу заразни болести, за прилагането на Европейския план за борба с рака. Бяха обсъдени и договорите с Pfizer/BioNTech и Modema за осигуряване на ваксини срещу COVID-19.

България информира за действията на държавата по отношение осигуряването на достъп до здравни грижи за украинските граждани, пребиваващи в страната. Относно целите на Европейския план за борба с рака България посочи, че за бързото и ефективно изграждане на европейската мрежа е необходимо тясно сътрудничество и подкрепа от ЕС. Ключовите послания на делегациите за подобряване на комуникацията с гражданите и прилагането на адекватни подходи по отношение на имунизациите бяха свързани с необходимостта от пълно съобразяване с националните специфики и зачитане на правото на свободното движение на хора. По отношение доставките на ваксини срещу COVID-19 България настоя измененията в договорите да приоритизират обществения интерес и разумното разходване на обществен ресурс.

 

Одобрен е доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 9 и 10 септември 2022 г. в Прага, Чехия.

По време на заседанието министрите и управителите на централни банки обмениха информация и мнения относно мерките, насочени към смекчаване на въздействието на енергийната криза и във връзка с възможностите за координация на ниво ЕС. В рамките на втората работна сесия министрите обсъдиха начини за осигуряване на дългосрочна фискална устойчивост в ЕС. Дебат относно възможното бъдещо развитие в областта на прякото данъчно облагане в рамките на ЕС се проведе през третата работна сесия.

 

С 16 години се удължава концесионният договор за находище „Долни Луковит-запад“, област Плевен

С 16 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Долни Луковит­запад“, разположено на територията на община Кнежа, област Плевен. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера - ,,Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Долни Луковит-запад“ е сключен през 2003 г. и влиза в сила от 13 август 2003 г. Находището е разположено на територията на община Долни Дъбник, област Плевен, като от него се добива суров нефт.

С днешното решение на МС се предвижда и отправяне на предложение до концесионера за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за удължаване на срока на предоставената концесия за добив на подземни богатства.

 

Одобрено е допълнение към Споразумението за заем между Европейския съюз и Република България по инструмента SURE

Със свое решение правителството одобри допълнение на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател и упълномощи министъра на финансите да го подпише, при условие за последваща ратификация.

Необходимостта от сключване на споразумението за заем произтича от отправеното на 23 юни 2022 г., въз основа на РМС по т. 30 от Протокол № 17 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 20 април 2022 г., официално искане от страна на Република България за допълнителна финансова помощ по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на пандемията от COVID-19, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година.

Новият размер на средствата, които Европейският съюз ще отпусне на България по инструмента SURE, е 460 170 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа.

 

До 16 млн. лв. ще бъде подкрепата за ВиК дружества заради цената на електроенергията през май и юни 2022 г.

До 16 млн. лв. се осигуряват по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС, Фонда) с цел подкрепа на ВиК дружествата. Това стана възможно след като Министерският съвет одобри програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за месец май и месец юни 2022 година.

Бюджетът на програмата представлява индикативният размер на очаквания финансов недостиг за дружествата от отрасъл ВиК за месец май и месец юни 2022 г. Средствата се осигуряват в рамките на бюджета на ФСЕС за 2022 г. до одобрения съгласно Решение № 105 от 02.03.2022 г. размер от 46 млн. лева.

Компенсациите ще бъдат изплащани на ВиК операторите до 31 декември тази година. Това ще става на база споразумение между Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и ФСЕС. МРРБ ще уведомява Министерство на енергетиката и ФСЕС за размера на полагащата се компенсация. Плащанията ще бъдат извършвани от Фонда в тридневен срок от получаване на уведомлението и при изпълнение на неговите условия.

Програмата ще се администрира от МРРБ. Необходимите средства за всяко дружество ще бъдат установявани от ведомството след определяне на разликата между фактическите разходи на електроенергия за м. май и за м. юни и включените в цените на съответното дружество от отрасъл ВиК разходи за електроенергия, доказани със съответните документи.

Мярката за допълнителни компенсации е с цел допълване на формирания недостиг в паричните потоци и финансовия резултат на ВиК дружествата заради разликата между фактическите разходи за електроенергия и много по-ниските такива, включени в цените на регулираните ВиК услуги на операторите. По този начин ще се стабилизира финансовото състояние на дружествата, ще се погасят просрочени задължения за електроенергия и ще се гарантира непрекъснатост и по-добър достъп до ВиК услугите.

 

Одобрени са проектите на програми по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проектите на програми на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. и представянето им пред Европейската комисия.

С Решение на Министерския съвет № 196 от 11 април 2019 г. Министерството на вътрешните работи е определено за водещо ведомство за разработване на програмите на България по фонд „Вътрешна сигурност“, Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.

Одобряването на програмите по посочените фондове и инструмент на Европейския съюз ще позволи осигуряването на финансиране в размер на близо 500 милиона лева за изпълнение на политиките на национално ниво в областта на граничния контрол и наблюдение, противодействието и борбата с организираната и тежката престъпност, опазването на обществения ред и сигурност и убежището и миграцията.

С Решението на Министерския съвет се дава възможност на Ръководителя на Управляващия орган да внесе проектите на програми в Европейската комисия и да проведе преговорите до окончателното им одобряване от Европейската комисия.

 

Създава се Съвет за криминологични изследвания

Министерският съвет прие постановление за създаване на Съвет за криминологични изследвания и Правилник за неговата дейност. Съветът ще е експертно консултативно звено за изучаване на проблемите на престъпността, причините, които я обуславят и за разработване на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване. Той ще организира извършването на криминологични изследвания, обсъжда препоръки и становища за промени в нормативната уредба и ще дава предложения за такива промени, като подпомага Министерския съвет при провеждането на наказателната политика.

Съветът ще бъде председателстван от министъра на правосъдието и ще има 10 членове от различни институции. Той ще организира извършването на криминологични изследвания на: общата престъпност и видовете й в страната, в региони и населени места; процесите на криминализация и виктимизация в обществото, причините за тях и предлага анализи и прогнози с оглед превенцията и контрола; личността на правонарушителите, причините за криминализация и предлага мерки за ресоциализация и реинтеграция;  жертвите на престъпления, причините за тяхното виктимизиране и предлага мерки за превенция и подпомагане.

Наред с това Съветът ще: приема методиката на конкретните криминологични изследвания; организира извършването на изследвания на общественото мнение за наказателния закон; обсъжда и приема докладите от всяко изследване и направените с тях предложения; предлага въз основа на резултатите от криминологичните изследвания промени в нормативната уредба, както и анализи и прогнози с оглед превенцията и контрола на престъпността, и различни мерки, свързани с тях; приема годишна работна програма с приоритетите и задачите за следващата година; определя членовете на екипите за извършването на конкретните криминологични изследвания и техните ръководители.

Дейността на Съвета и на изследователските екипи ще се подпомагат експертно и организационно технически от Министерството на правосъдието.

Съвет за криминологични изследвания към министъра на правосъдието съществува от 2003 г. до 2008 г. Преди това Съветът е бил последователно при Главна прокуратура и съответно Върховната касационна прокуратура от 1967 г. до 2003 г.

Възобновяването на дейността на Съвета за криминологични изследвания ще подпомогне функционирането на ефективна съдебна система и справедливо правосъдие, фактическото изпълнение на предвидените в Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г. цели и е сред основните приоритети на Министерството на правосъдието.

 

Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект,

наречен „Стартъп виза“

В изпълнение на чл. 24п, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се определят с наредба на Министерския съвет. Министерството на иновациите и растежа изготви проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“.

Изготвяне на проект на Наредба за Стартъп виза и по-специално - Изработване и приемане на подзаконовата нормативна рамка за въвеждане на „Стартъп виза“ е предвидено и като етап от Реформа 11 „Разрастване България“ със срок - трето тримесечие/м. септември 2022 г. в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост като една от отговорностите на Министерството на иновациите и растежа.

Основната цел на Startup виза е привличане на граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура, подобна на действащите процедури в други страни членки като Нидерландия, Франция, Естония, Финландия, Дания, Великобритания, Ирландия и др. Целта на мярката е България да се превърне в притегателен център за стартиране на иновативен бизнес от чужденци и за създаване на компании, използващи високи технологии и развиващи научно­изследователска и развойна дейност, както и изграждане на по-голяма и по-добре развита предприемаческа общност. Насърчителната мярка е насочена към компании с високотехнологични и/или иновативни дейности, продукт и/или услуга.

В проекта на Наредба са дефинирани изискванията за високотехнологичен и/или иновативен проекти и са разписани критериите за оценка, определени са отговорностите на министъра на иновациите и растежа, разписани са етапите, сроковете и отговорностите по преглеждане и експертна оценка на заявленията за Стартъп виза и са регламентирани условията за удължаване и отнемане на  удостоверението.

 

Изменя се Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време

Министерският съвет на Република България прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с ПМС № 167 от 30.07.2012 г.

Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време (Наредбата) не е променяна от 2017 г., като през този период се измени Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), правилника за неговото прилагане, длъжностните разписания на Централно военно окръжие (ЦВО) и военните окръжия, както и се прие Единен класификатор на въоръжението и техниката за въоръжените сили. Предвид това, се наложи да се изготви проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време.

Основните положения в проекта са насочени в следните аспекти:

  1. Изменения и допълнения на текстове в Наредбата за привеждането им в съответствие със ЗРВСРБ и със структурата на ЦВО и подчинените му военни окръжия, което ще доведе до синхронизиране на Наредбата със ЗРВСРБ и поднормативните актове към него.
  2. Получаване на необходимата информация за служебно вписване на военен отчет на български граждани, освободени от военна служба, и прекратили служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, с което се подобрява зачисляването на военен отчет от органите за водене на военния отчет.
  3. Регламентиране на дейността по приравняването на военните звания към длъжностите на прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ за военно време.
  4. Вписване на военен отчет на резервисти, изпълнили/прекратили договора за срочна служба в доброволният резерв.
  5. Изменение на Приложение No 1, към чл. 15, ал. 1, т. 2 „Списък на професиите и специалностите, необходими за военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България" за подобряване на окомплектоването на военновременните формирования със запасни.
  6. Изменение на Приложение № 2, към чл. 36, ал. 1 „Списък на необходимата на въоръжените сили техника, подлежаща на вписване на военен отчет“, което да съответства на Единния класификатор на въоръжението и техниката за въоръжените сили, за подобряване на окомплектоването на военновременните формирования с техника-запас.
  7. Регламентиране начина на предоставяне на информация за техниката-запас от структурите, на които е възложена дейността по регистрация на техника, в Министерството на вътрешните работи.

С предложения проект се усъвършенстват регламентите в Наредбата, с което ще се подобри ефективността на изпълнение на задачите от Централно военно окръжие и военните окръжия по воденето на военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и окомплектоването на военните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ с ресурси от резерва.

 

Одобрени са функционални, структурни и длъжностни промени в Министерството на финансите и административни структури в неговата система

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на нормативни актове, с което одобри функционални, структурни и длъжностни промени в Министерството на финансите и административни структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ - Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки.

С цел отстраняване на липсата на самостоятелно звено, което да осигурява хоризонтална за администрацията консистентност между всички стратегически документи и политики на правителството, вкл. и с оглед постигане на целите на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, функциите на отдел „Национални стратегии и програми за развитие“ на дирекция „Икономическа и финансова политика“ ще преминат от Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет като самостоятелен отдел към главния секретар, с осигурени 6 щатни бройки.

Актуализират се и се прецизират функциите на дирекции „Данъчна политика“, „Икономическа и финансова политика“, ,,Национален фонд“ и „Информационни системи“ в Министерството на финансите, както и на звена в структурата на Централно митническо управление на Агенция „Митници“. С промяната функциите по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за нуждите на МФ преминават от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ към дирекция „Финанси и управление на собствеността“. Функциите но разработване и предоставяне на обучения в областта на публичните финанси чрез Школата по публични финанси преминават от дирекция „Бюджет“ към дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

С 6 щатни бройки се укрепва административният капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция, с 3 щатни бройки-на дирекция „Съдебна защита“ в Министерството на финансите и с по 2 щатни бройки -на Агенцията по обществени поръчки, както и на дирекции „Регулация на финансовите пазари“ и „Правна“ в МФ. Увеличението на числеността на персонала на тези административни структури е за сметка на 9 щатни бройки от закрития Национален компенсационен жилищен фонд и по две щатни бройки от Министерството на финансите, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

 

Министерският съвет прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Нормативните промени целят привеждане в съответствие с европейските актове, регламентиращи предоставянето на регионална инвестиционна помощ - Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията и одобрената от Европейската комисия Карта на регионалните помощи в България (приложима от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г.) с оглед прилагането на предвидената с разпоредбите на ППЗНИ схема за регионална инвестиционна помощ, както и съобразяване на измененията в Закона за насърчаване на инвестициите.

Промените също така фокусират подкрепата към инвестиционни проекти в икономически дейности от реалния сектор с по-висока добавена стойност, доразвиват предвижданията относно насърчаването на проекти за обучение и са в съответствие с практиката по прилагането на правилника. Урежда се редът за сключване на договори за продажба/учредяване на ограничени вещни права върху имоти, частна държавна или общинска собственост или собственост на еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие и дъщерни техни дружества в съответствие със законовата делегация.

 

Одобрени са промени по бюджета на МТС във връзка с увеличаване на капитала на „МБАЛ ВарнаЕООД

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД.

По този начин ще се подобри финансовото състояние и ще се създаде възможност дружеството да преодолее негативни финансови тенденции в паричните потоци след погасяване на просрочените задължения

 

Министерският съвет одобри целева вноска от страна на БЕХ във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Министерският съвет одобри целева вноска от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) в размер на 650 млн. лева. Индикативният размер на вноската, средства за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества - производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец септември 2022 г. и прогнозни данни за месец октомври и месец ноември 2022 г. Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ФСЕС следва да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

За да се извършат предвидените компенсации, в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 366, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

 

Правителството прие нов Устав на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Правителството прие Разпореждане за изменение и допълнение на Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 2015 г. за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД - София, изменено с Разпореждане № 5 на Министерския съвет от 2015 г., изменено и допълнено с Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 2021 г., и за отмяна на Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 2022 г.

Фонд мениджърът на финансови инструменти в България изпълнява всички финансови инструменти в страната, възлагани от управляващите органи на програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз, вече трети програмен период. Едноличен собственик на капитала на ФМФИБ е държавата. Правата на държавата се упражняват от министъра на иновациите и растежа.

С новия Устав на ФМФИБ се променя системата на управление от едностепенна (Съвет на директорите) в двустепенна (Управителен и Надзорен съвет). По този начин се засилва контролът за целесъобразност и законосъобразност при вземането на решения в дружеството - както за решенията, които по закон изискват одобрение от едноличния собственик, а още повече за тези, които не изискват. Контролът, упражняван от Надзорния съвет, не е контрол от страна на Едноличния собственик, а от самостоятелен орган на Дружеството. За гарантиране на максимална оперативност и минимална административна и финансова тежест, числеността на състава и на двата съвета е определена да бъде минималната съгласно Търговския закон - по трима членове.

 

Правителството одобри позицията на България за първото заседание във формат „Европейска политическа общност“ и неформалното заседание на Европейския съвет

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в първото заседание във формат „Европейска политическа общност“ и в неформалното заседание на Европейския съвет, които ще се проведат съответно на 6 и 7 октомври 2022 г. в Прага. Република България ще бъде представена от президента Румен Радев.

Първата среща във формат „Европейска политическа общност“ ще включва 27-те държави членки на ЕС и 17 страни партньори.    

Дискусията ще протече в паралелни кръгли маси на теми: 1) мир и сигурност и 2) енергетика, климат и икономическа ситуация, като българската страна е заявила участие в кръглата маса по втората тема.

Неформалното заседание на Европейския съвет ще се концентрира върху руската агресия срещу Украйна, енергетика и икономическата ситуация.

 

Актуализира се списъкът на администрациите, чийто системи се поддържат от „Информационно обслужване“ АД

Правителството прие изменение на свое Решение № 727 от 5.12.2019 г. за определяне на административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от „Информационно обслужване“ АД.

С промените се актуализира списъкът на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението им на системния интегратор - „Информационно обслужване“ АД

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:13 на 28.03.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация