Централна избирателна комисия

site.btaПриложение към Решение № 1466 от 23 септември 2022 г.

Приложение към Решение № 1466 от 23 септември 2022 г.
Приложение към Решение № 1466 от 23 септември 2022 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,

СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

§ 1. Създава се чл. 5а:

„Чл. 5а. Членовете на Централната избирателна комисия получават, от момента на встъпването им в длъжност, по право достъп до всички нива на класифицирана информация за срока на заемане на длъжността им при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

 

§ 2. В Раздел VII се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието на раздела се изменя така: „Технологии за гласуване“

2. Чл. 46 се изменя така:

„Чл. 46. Звено „Технологии за гласуване“ подпомага Комисията, като:

1. участва в реализиране на машинното гласуване чрез специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) и развива електронната система в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК;

2. изготвя проект на технически изисквания към апаратната и програмната част на СУЕМГ и ги представя за утвърждаване от ЦИК;

3. извършва дейности по осигуряване на машинното гласуване включващи:

а) модифициране и тестване на софтуера на СУЕМГ за съответния вид избор, параметризиране на бюлетините за СУЕМГ, конфигуриране, инсталиране и настройване на СУЕМГ;

б) подготовка, комплектуване на СУЕМГ, тестване на работоспособността на СУЕМГ, подготовка на карти, флашки и документи, провеждане на финални тестове на машините, запечатване и подготовка за транспортиране на СУЕМГ до съответните избирателни секции, съобразно решенията на ЦИК;

в) дейности по организация на логистика за реализиране на изборите, съобразно решенията на ЦИК;

г) разработва проекти на обучителни материали и инструкции за работа и управление на СУЕМГ и подпомага провеждането на обученията на избирателните комисии;

д) разработва проекти на обучителни материали за машинно гласуване за избирателите и предлага начин за тяхното разпространение, след решение на ЦИК; 

е) извършва подготовка и обучение на техниците за поддръжка на СУЕМГ в съответствие с решенията на ЦИК;

ж) осъществява техническа поддръжка на СУЕМГ по телефон преди и по време на изборния ден, като води дневник с възникнали инциденти със СУЕМГ и изготвя и представя доклад в ЦИК;

з) дейности свързани с осъществяване на контрол при приемане за съхранение на СУЕМГ след приключване на изборния ден;

и) дейности по техническа поддръжка на СУЕМГ в съответствие с изискванията за тяхната експлоатация; 

к) участва в дейностите за създаване на електронен архив от записващите технически устройства от съответните произведени избори и записването им на електронни носители, както и записване на електронния архив в държавния хибриден частен облак;

л) разработва и предлага на ЦИК анализи, становища и решения по теми свързани с процеса на машинното гласуване и със СУЕМГ;

4. участва в дейностите за внедряване и развитие на системата за ДЕГ при спазване на изискванията на Изборния кодекс и пътната карта за изпълнение на експерименталното дистанционно електронно гласуване;

5. разработва и предлага технически параметри, стандарти, процедури за реализиране на експерименталното ДЕГ;

6. разработва проекти на правила за произвеждане на ДЕГ и ги предлага за утвърждаване от ЦИК;

7. изготвя анализи на проведените електронни гласувания;

8. подпомага Комисията при разработване на правила за произвеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване в съответствие с изискванията на Изборния кодекс;

9. участва по компетентност в подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки свързани с произвеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване, провеждането и завършването им;

10. изготвя становища за съответствие със законовите изисквания и осигурява взаимодействието с компетентните органи и институции при провеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване;

11. участва при създаване на база данни от проведени дистанционно електронно и машинно гласувания и изготвяне на анализ за организацията и провеждането им;

12. разработва правила, извършва обучение и подпомага членовете на Комисията и служителите във връзка с информационната и комуникационната сигурност.“

 

§ 3. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При служебна необходимост служителите в администрацията на ЦИК са длъжни да изпълняват служебните си задължения извън работното време.“ 

 

Заключителна разпоредба:

§ 4. Правилникът е приет от Централната избирателна комисия с Решение № 1466 от 23 септември 2022 г. и влиза в сила от деня на неговото приемане.

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:39 на 30.09.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация