site.btaАдминистративният съд постанови Столичната община - район "Панчарево" да издаде акт за раждане на дете, което има за родители две жени

Административният съд постанови Столичната община - район "Панчарево" да издаде акт за раждане на дете, което има за родители две жени
Административният съд постанови Столичната община - район "Панчарево" да издаде акт за раждане на дете, което има за родители две жени

Административен съд - София-град излезе с решение по делото, станало известно като казуса "бебе Сара". В мотивите на съда се посочва, че Столична община - район "Панчарево" следва да издаде акт за раждане на детето, което има за родители две жени (едната от България, другата - от Великобритания) въз основа на акт за раждане, издаден в Барселона, Испания. Местната администрация има срок от един месец да изпълни указанията на съда. Решението обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

В интервю за БТА Венета Лимберова, юрист и председател на организация "Действие", която осигурява правната помощ за двойката и бебето Сара, коментира, че образците, въз основа на които се издава акт за раждане, се приемат с наредба, която е съвместно дело на Министерството на регионалното развитие и Министерството на правосъдието. Сега, след решението по делото, общината трябва да влезе в контакт с тези министерства и да поиска приемане на образец, въз основа на който да се издаде актът за раждане на детето.

Българският съд отправи по случая преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС). Решението на СЕС по казуса е задължително и от него следва, че България не може да откаже издаването на паспорт на дете с две майки, едната от които е българска гражданка.

"По отношение на ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Европейския съюз, чийто акт за раждане, съставен от компетентните власти на приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол, държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена, от една страна, да му издаде карта за самоличност или паспорт, без да изисква предварително съставяне на акт за раждане от своите национални власти, както и, от друга страна, да признае, също както всяка друга държава членка, издадения от приемащата държава членка документ, който позволява на това дете заедно с всяко от посочените две лица да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки", пише в решението на СЕС.

От решението на съда на ЕС става ясно, че произходът на детето е установен и България не може да оспорва връзката на детето с тези двама души, документирана от друга държава членка на ЕС.

В мотивите си съдът посочва още, че, в съответствие с Директива 2004/38 на ЕС, "българската държава не може да откаже да признае родствените връзки между С. Д. К. А. и двете жени за целите на прилагането на вторичното право на Съюза относно свободното движение на гражданите". 

Административният съд посочва в решението си, че Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС) регламентира, че "при всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение". Също така отбелязва, че малолетното дете е българска гражданка по силата на Конституцията и Закона за българското гражданство.

"Ето защо, положението на детето - гражданин на държава членка, което е родено в друга държава членка и пребивава законно в нея, попада в приложното поле на член 21 от Договора за функциониране на ЕС",  казва съдебният състав и допълва, че детето се ползва със статут на гражданин на Европейския съюз именно по линия на българското си гражданство, като пречка за свободното му движение се явява отказът на общината да бъде съставен акт за раждане, в който като негови родители да се впишат двете жени.

Съдът заявява, че кметът на район "Панчарево" е задължен да признае връзката на произход на детето с двамата ѝ родители, така че то да може да упражнява безпрепятствено правото свободно да се движи и да пребивава в рамките на Европейския съюз и на територията на страната. "Република България трябва да спази разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС относно признатата на всеки гражданин на Европейския съюз свобода да се движи и да пребивава на територията на държавите членки, като легализира гражданското състояние на детето, установено в държавата по месторождение, в случая Кралство Испания", посочва административният съд. 

Оттам припомнят, че СЕС е постановил, че задължението на Република България, от една страна, да издаде карта за самоличност или паспорт на дете, което е неин гражданин, но е родено в друга държава членка, чийто акт за раждане, съставен от властите на тази друга държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол, а от друга страна, да признае връзката на произход между това дете и всяко от тези две лица при упражняването от детето на правата му по член 21 от Договора за функционирането на ЕС.

"Недопустимо е едно малолетно дете да бъде лишено от възможността да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава на територията на ЕС, в. т.ч. и в Република България, само и единствено поради това, че неговите родители са лица от един и същ пол. Оттук се налага изводът, че Република България не може да откаже да признае произхода на С. Д. К. А. от нейните родители- В. М. А. и К. Д. К., с мотива че националното право не предвижда нито института на брака между лица от един и същи пол, нито майчинството на съпругата на биологичната майка на детето“, се казва в решението в административния съд.

В Конвенцията за правата на детето е въведен принципът на недопускане на дискриминация, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидността, рождението или друг статут на детето или на неговите родители или законни настойници, посочва още съдът.

Историята на бебе Сара

Сара е родена на 9 декември 2019 г. в Испания в семейството на българка и гражданка на Великобритания, която е родена в Гибралтар. При раждането си детето е получило акт за раждане, в който са вписани двете ѝ майки, но без да се уточнява коя е биологичната майка на детето (пример за добра практика от страна на Испания, която отчита връзката на детето и с двамата му родители). По действащите закони на Испания, детето не може да придобие испанско гражданство, защото нито една от майките му не е испанска гражданка. На момиченцето е отказано и британско гражданство, защото, по действащите закони на Великобритания, майката, родена в Гибралтар, не може да предаде гражданство.

На 29 януари 2020 г. българската майка подава документи за издаване на акт за раждане на Сара в България, за да може тя да придобие българско гражданство. Столична община указва на българската майка да предостави доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. След като В.М.А. отказва да предостави такава информация, на 5 март 2020 г. Столична община – район "Панчарево" отказва да издаде акт за раждане на бебето Сара, позовавайки се на факта, че две майки не могат да имат биологично дете и че издаването на такъв акт за раждане би противоречал на обществения ред, тъй като България не признава браковете на лица от един и същи пол, сключени в чужбина.

Решението на Столична община беше обжалвано пред Административен съд  - София - град. На 2 октомври 2020 г. Административен съд  - София - град решава да спре делото  и да изпрати преюдициално запитване със съответните въпроси до Съда на Европейския съюз.

Мнението на Венета Лимберова - юрист и председател на организация "Действие"

Венета Лимберова, юрист и председател на организация "Действие", която осигурява правната помощ за двойката и бебе Сара, коментира в интервю за БТА, че район "Панчарево" може да обжалва решението на съда по делото. "Надяваме се това да не се случи, тъй като обжалването и разглеждането на делото от ВАС не би имало голяма разлика, а би забавило упражняването на права от страна на детето", посочи тя.

Според Лимберова делото не е толкова сложно от правна гледна точка, а представлява сложност за администрацията от техническа страна. По думите ѝ юрисконсултът на район "Панчарево" е казал по време на заседанието по делото, че местната администрация би искала да издаде акт за раждане, но технически не знаят как да стане това. Причината е, че актовете за раждане се издават въз основа на образец, който съдържа графите "майка" и "баща", а те са изправени пред правен казус, по който трябва да издадат акт за раждане, в който да пише "майка" и "майка" или "родител" и "родител", което е технически въпрос. Според нея казусът не е дали актът за раждане на детето трябва да бъде издаден, а е технически проблем.

"Общината е административен орган, който изпълнява вече приети разпоредби и образци. Не може сама да приеме образец. Образците, въз основа на които се издава акт за раждане, се приемат с наредба, която е съвместно дело на Министерството на регионалното развитие и Министерството на правосъдието. Би следвало много бързо и скоростно общината да влезе в контакт с тези министерства и да поиска приемане на образец въз основа на който да издадат акта. Ако общината издаде акт, като не се съобрази с утвърдените образци, тя би била в нарушение", коментира Лимберова.

Тя добави, че на база решението на СЕС вече има изпълнение по казуси от други държави като Румъния и има издадени паспорти на деца по случаи, идентични с този на бебе Сара. "Държавите трябва да имат такова вътрешно законодателство, че то да не влиза в противоречие и да препятства упражняването на правата на европейските граждани", добави Лимберова. По думите ѝ България има задължение проактивно да реши този случай, като уточни, че СЕС не е поставил задължение на държавите членки да издават акт за раждане, това задължение следва, от една страна, заради задължението да се издаде паспорт на детето, от друга  -  от международните разпоредби.

/ЛМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:24 на 17.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация