Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия - Решение № 1606-НС

Централна избирателна комисия - Решение № 1606-НС
Централна избирателна комисия - Решение № 1606-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1606-НС

София, 9 февруари 2023 г.

 

ОТНОСНО: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 21, чл. 73 във връзка с чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК, постановените по тях решения и указания за комплектуване на преписките по жалбите и сигналите срещу решенията на РИК, съгласно приложението.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Камелия Нейкова

 

                                                  СЕКРЕТАР:

                                                                                Севинч Солакова

 

 

КЦ/ЛТ

 

ОБРАЗЕЦ

на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите,

подадени до районната избирателна комисия (РИК) и решенията по тях

 

Всяка РИК създава и поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни. Регистърът е публичен и се публикува на интернет страницата на комисията. Регистърът е със следното съдържание:

 

Вх. №

Подател

 

Предмет на

жалба/сигнал

Решение на РИК

Решение на ЦИК

Съдебно решение

1

2

3

4

5

6

 

В регистъра незабавно се вписват постъпилите последователно в РИК жалби и сигнали, като при попълване:

 • в колона 1 се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на жалбата или сигнала;
 • в колона 2 се отбелязват имената на подателя на жалбата или сигнала;
 • в колона 3 се описва накратко предметът на жалбата или сигнала.
 • в колона 4 се изписва номерът на решението на РИК, постановено по жалбата или сигнала, и се осигурява достъп до него;
 • в колона 5 се изписва номерът на решението на ЦИК, постановено по жалбата срещу решението на РИК, и се осигурява достъп до него;
 • в колона 6 се посочват номерът на съдебното решение, делото и съответният административен съд, постановил решението, в случаите когато решението на РИК е обжалвано по реда на чл. 73 ИК и чл. 98, ал. 1 АПК.

 

УКАЗАНИЯ,

за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на районните избирателни комисии (РИК)

 

І. При постъпване на жалба срещу решение на РИК, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.

Районната избирателна комисия отбелязва жалбата и в електронния регистър.

ІІ. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – cik@cik.bg или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

Към жалбата се прилагат:

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на РИК.

Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на РИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на РИК, както и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие  на разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.

 1. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на РИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на РИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.
 2. Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник.
 3. Приложените към жалбата документи.
 4. Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от РИК при вземане на решението.
 5. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.

Районната избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите срещу решенията на РИК.

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:19 на 02.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация