ОДМВР - Разград - Прессъобщение

site.btaОДМВР - Разград: Доклад за дейността на ОДМВР - Разград през 2022 година

ОДМВР - Разград: Доклад за дейността на ОДМВР - Разград през 2022 година
ОДМВР - Разград: Доклад за дейността на ОДМВР - Разград през 2022 година
Снимка: Пресцентър

Оперативната обстановка на територията, обслужвана от ОДМВР-Разград, през 2022 г. се характеризира със стабилност и устойчивост. Не са допуснати действия и прояви, съдържащи рискове и заплахи за националната сигурност, терористична дейност, нарушаване на гражданския, социалния и етническия мир в региона.

Противодействие на конвенционалната престъпност

Средата за сигурност на територията, обслужвана от ОДМВР Разград, се определя главно от географското разположение на региона и социално-икономическото състояние на населението. За областта е характерно, че по-голяма част от населението живее в селата - 53.4%. Расте броят на малките населени места, обитавани предимно от възрастни и самотно живеещи хора. 80% от населените места са с население до 1000 души.

Транспортната инфраструктурата в голямата си част е зле поддържана, особено второкласната и третокласната пътна мрежа, което е предпоставка за влошена пътно-­транспортна обстановка.

Анализът на статистическите данни за престъпността през 2022 г.. показва относителна стабилност и устойчивост, като се отчита лек спад в нивото на регистрираните престъпления с -2,5%.

През 2022 г. в ОДМВР Разград са регистрирани общо 1064 броя престъпления, от които по криминална линия - 970 бр., а по икономическа линия - 94 престъпления. За сравнение през 2021 г. броят на регистрираните престъпления е бил 1091, от които по криминална линия 833, а по икономическа линия 258.

Сравнителният анализ на посочените данни показва, че съществува намаление с -2,5% в общия брой регистрирани престъпления, като по криминална линия се отчита ръст +16,4% (+137 престъпления), а по икономическа линия се отчита намаление с -63,6% (-164 престъпления).

За областта коефициентът на престъпност е 968,95 престъпления на сто хиляди души. което е със 25 престъпления по-малко в сравнение с 2021 г. (993.53 за 2021 г.).

Разкриваемостта е 64 % - разкрити са 681 броя от регистрираните през годината престъпления. За сравнение през 2021 г. процентът на разкриваемост е бил 51.15% (разкрити са 558 престъпления). т.е отчита се ръст в процента на разкриваемостта с 12,85 пункта.

По видове регистрирани престъпления през 2022 г., разпределението е следното: 

Престъпленията против личността са с относителен дял от 8.56% спрямо общия брой престъпления по криминални престъпления (при 14,5% относителен дял за 2021 г.). Регистрирани през 2022 г. са 83 престъпления против личността, срещу 121 броя за 2021 г., или намаление с 31% 

Намаление в броя на престъпленията против личността се отчита във всички РУ на ОДМВР Разград. 

Престъпленията против собствеността отчитат намаление с -1,2% (-2 престъпления) спрямо 2021 г. Регистрирани за 2022 г. са 248 броя, които съставляват 25,56% от общо регистрираните криминални престъпления. През 2021г.. броят им е бил 251. с 25,88% относителен дял.

Разкрити са 118 бр. от регистрираните престъпления или 47,58% разкриваемост. За 2021 г. разкритите престъпления също са били 118 бр., а разкриваемостта 47%. По видове престъпления против собствеността разпределението е следното: Грабежите отчитат трикратно намаление през 2022 г. Регистрирани са 2 грабежа, при 8 бр. за 2021 г., което е намаление със 75%. Разкрити са извършителите всички грабежи или 100% разкриваемост (за 2021 г.  разкриваемостта е била 75%). 

Намаление със 17,88% (-32 престъпления) се отчита при кражбите през отчетния период. Регистрирани са 147 кражби, при 179 бр. за 2021 г. Разкрити са 78 от регистрираните кражби. 53,06% разкриваемост (при средна разкриваемост на кражбите за страната 40%). за 2021 г. разкриваемостта е била 45.45%, или ръст с 3,3% в процента разкриваемост при кражбите за годината. 47,6% от всички регистрирани през 2022 г. кражби са извършени в областния град Разград.

Намаление с 40% се отчита при Домовите кражби. Регистрирани са 39 броя. срещу 65 бр. за периода на 2021 г. Разкрити са 20 домови кражби или 51,28% разкриваемост (50,77 % разкриваемост за 2021 г.). 72% от домовите кражби за 2022 г. са регистрирани в селата на областта, а 20% в областния град - гр.Разград.

По линия Измами се наблюдава ръст в броя на регистрираните престъпления. Извършени през 2022 г. са 34 измами срещу 18 за 2021г. Увеличението е с 88,89%. „Телефонните измами" са 6 броя, за периода на 2021 г. са били 3 бр. Една телефонна измама е довършена, като същата е разкрита. Останалите 5 броя са регистрирани като опити - предотвратени в ход „телефонни измами" от служители на ОДМВР Разград.

Най-висок дял в структурата на криминалната престъпност през 2022 г. имат Общоопасните престъпления, които са 520 бр. или 53.6% от общия брой регистрирани криминални престъпления през 2022г. За сравнение за 2021г. са били 345 броя с относителен дял от 41.4%. Увеличението при общоопасните престъпления е с 50,7%. Разкрити са 422 от регистрираните престъпления или 81,15% разкриваемост. За 2021 г. разкритите престъпления са били 276, а разкриваемостта 80%.

По видове общоопасни престъпления разпределението е следното: Палежите регистрирани през 2022 г. са 13 бр., срещу 11 бр. за 2021г. или ръст с 18,8% (+2 престъпления). От извършените палежи, които са разкрити, може да се направи извод, че преобладаващата форма на вина е непредпазливост.

По линия на престъпленията, свързани с незаконно производство, притежание и използване на оръжие се наблюдава намаление с -33,33%. Регистрирани са 8 престъпления, срещу 12 бр. за 2021 г. Разкрити са всички престъпления, или 100% разкриваемост, 50% е била за 2021 г.

При регистрираните посегателства спрямо МПС се отчита намаление с 69%. Регистрирани са 4 бр. срещу 12 бр. за 2021 г. Разкриваемостта е 50%, при 38,56 % за 2021 г. Две ПЗО на МПС са извършени от непълнолетни лица.

При престъпленията за притежание и разпространение на наркотични вещества през 2022 г. се отчита ръст с 92% (+34 престъпления). Регистрирани са 71 престъпления срещу 37 броя за 2021 г. Ръст отчитат всички РУ при ОДМВР Разград, като най-голям е той в РУ-Разград - 228,6%. . Най-много са установените случаи за притежание и разпространение на наркотици в областния град Разград- 29 бр.

През 2022 г. са регистрирани 77 досъдебни производства за управление на МПС след употреба на наркотични вещества, 28 са били за периода на 2021 г., което е ръст с 1,8 пъти.

По линия "Противодействие на незаконната миграция и трафик на хора" през периода са регистрирани общо 25 престъпления, от които 19 бързи и 6 досъдебни производства по чл.279. ал.1 от НК. Общо на територията на ОДМВР Разград през 2022 г. са установени 52 нелегални емигранти (от Афганистан - 46 лица и от Мароко - 6 лица).

Регистрирани икономически престъпления в ОДМВР Разград през 2022 г.:  През 2022 г. в ОДМВР Разград са регистрирани 94 престъпления по икономическа линия, през 2021 г. техният брой е бил 258 или намаление от 63,56%. Разкрити са 30 от регистрираните престъпления или 32% разкриваемост. За 2021 г. разкритите престъпления са били 35. а разкриваемостта 13.57%.

Регистрираните икономически престъпления против собствеността (по чл.201-217 от НК - документни измами, длъжностно присвояване, обсебване) през 2022 г. са 8 и отчитат намаление с 3 престъпления или 27.3% спрямо 2021 г. (11 броя). 

Намаление с 44.44% се отчита при документните измами, свързани с изготвянето и използването на документи с невярно съдържание и неистински документи с цел неправомерно получаване на социални помощи, добавки и пенсии по болест. Регистрирани са 5 престъпления, при 9 бр. за 2021 г. 

През 2022 г. в ОДМВР-Разград са регистрирани 10 Престъпления против интелектуалната собственост ( чл.172 а, 173-174 НК ), за 2021 г. е било едно. 

Престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система са 33. За сравнение през 2021 г. броят на този вид престъпления е бил 31, или ръст с 6,5%. 

Престъпленията, свързани с продажбата и разпространението на акцизни стоки без бандерол, за периода са 4. За 2021 г. са били 6 бр. Общо иззетото количество без платен акциз е: 4859 бр. къса цигари. 648 литра алкохол и 42.47 кг. тютюн.

През 2022 г. в ОДМВР-Разград, съгласно „Каталог на корупционните престъпления", утвърден от Главен прокурор на РБългария, са водени 42 досъдебни производства, от тях новорегистрирани са 33, а приключените дела са общо 13.

Документни престъпления ( чл.308-319 НК ) за 2022 г. са 39 броя и отчитат намаление спрямо 2021 г. с 81,5% (-172 престъпления). Разкрити са 12 от регистрираните престъпления през 2022 г., както и 26 престъпления броя от минал период.

В ОДМВР Разград бяха предприети всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред на територията на областта, във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание 02.10.2022 г.

Обобщените данни за дейността на ОДМВР Разград, във връзка с подготовката и произвеждането на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. са следните: Получени сигнали за нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г. от началото на кампанията до 03.10.2022 са общо 12 бр. В самия изборен ден на 02.10.2022 г., са получени 4 сигнала. Приключена е работата по всички сигнали. Материалите от извършените проверки са изпратени в РП Разград и теририториалните поделения по компетентност. Няма образувани досъдебни производства против политическите права (чл. 167-169 от НК). С постановление на прокурор по всички сигнали преписките са прекратени и е постановен отказ от образуване на ДП.

Няма задържани лица за нарушаване на изборния процес. Съставени са 9 предупредителни протокола на основание чл.65 от ЗМВР, за спазване на отговорността по чл. 167-169 от НК. Няма оказани съдействия на СИК.

Анализ на пътно-транспортната обстановка на територията на ОДМВР-Разград за 2022 г.

През 2022 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Разград, са регистрирани общо 433 ПТП, от които 121 тежки с 11 загинали и 156 ранени лица. За сравнение през 2021 г. са били регистрирани 461 ПТП, от които тежки 106 тежки, с 10 загинали и 134 ранени лица. Въпреки по-малкия общ брой настъпили ПТП през годината, се отчита увеличаване на тежките ПТП с 15 броя или с 14,2 %, както и в броя на загиналите с 1 или с 10 % и на ранените с 22 или с 16,4 %.

Извършените нарушения от водачи на МПС, причиняващи най-често тежки ПТП през 2022 г., са следните:

1.  "Движение с несъобразена с пътните и други условия скорост" - поради това нарушение са настъпили общо 36 тежки ПТП (29,8 % от тежките ПТП). с 2 загинал и 48 ранени лица;

2.  „Внезапна промяна на посоката на движение" - поради това нарушение са настъпили общо 15 тежки ПТП (12,4% от тежките ПТП) с 2 загинал и 19 ранени лица;

3.  „Отнемане предимство" - поради тази причина са възникнали общо 11 тежки ПТП

4.  „Отнемане предимство на пешеходец" - поради това нарушение са настъпили общо 7 тежки ПТП (5,8 % от тежките ПТП) със 7 ранени лица;

При четири от възникналите през 2022 г. тежки ПТП водачите са били употребили алкохол. През 2021 г. 3 от тежките ПТП са били заради употреба на алкохол на водача на превозното средство. При едно тежко ПТП през 2022 г. водачът е бил употребил упойващо вещество.

През 2022 г. с участието на пешеходци са възникнали 13 тежки ПТП. загиналите са 3-ма, а ранените 10. През 2021 г. са възникнали 24 тежки ПТП с участието на пешеходци, при които са загинали 4-ма и са ранени 19.

През 2022 г. са възникнали 12 тежки ПТП с участието на велосипедисти с 2 загинали и 10 ранени, докато през 2021 г. са възникнали 2 тежки ПТП с 2 ранени.

По място на настъпване на тежките ПТП същите се разпределят както следва: Най-голям брой от тежките ПТП през 2022 г. са настъпили в извън населените места - 65 броя със 7 загинали и 97 ранени. Най-голям брой тежки ПТП са възникнали по второкласната пътна мрежа - общо 21 ПТП с 3 загинали и 31 ранени лица, а най-много загинали - /четирима/ има при възникнали тежки ПТП по първокласната пътна мрежа. 

Най-много тежки ПТП са настъпили през м. юли - 17 ПТП с 1 загинал и 24 ранени лица, а най-малко през м. март - 1 ПТП с 2 ранени. Най-много загинали има през м. декември, когато са възникнали 15 тежки ПТП. Както и през миналата година, така и през 2022 год. най-много тежки ПТП със загинали и ранени са възникнали в ясно време, съответно 92 ПТП със 7 загинали и 114 ранени, което може да се обясни със занижената концентрация от страна на водачите на МПС.

Анализ на административно - наказателната дейност

През 2022 г. за установени нарушения по ЗДвП и КЗ на територията на ОДМВР -Разград са съставени общо 29373 документа, от които 3415 АУАН, 15723 глоби по фиш и 10235 електронни фиша. 

През 2022 г. при осъществяване на контрол на пътното движени са констатирани 361 случая на управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози и отказ за извършване на проба, докато през 2021 г. тези случаи са били 199.

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:38 на 21.03.2023 Новините от днес

НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през четвърто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация