Галя Драганова, изпълнителен директор на Сдружението с нестопанска цел:

site.btaМестната инициативна група Завет-Кубрат вече шест години подпомага бенефициенти в различни сфери на икономиката

Местната инициативна група Завет-Кубрат вече шест години подпомага бенефициенти в различни сфери на икономиката
Местната инициативна група Завет-Кубрат вече шест години подпомага бенефициенти в различни сфери на икономиката
Галя Драганова, изпълнителен директор на МИГ Завет-Кубрат (в дясно на снимката), снимка: МИГ Завет-Кубрат

Местната инициативна група (МИГ) Завет-Кубрат вече шест години подпомага бенефициенти в различни сфери на икономиката, каза в интервю за БТА Галя Драганова, изпълнителен директор на Сдружението с нестопанска цел. Тя обясни, че изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) започва през 2016 г. с финансов план от 2 933 700 лв. Сдружението успява да защити искането за допълнително финансиране и от октомври миналата година бюджетът на Стратегията е 3 732 700 лв.

По думите на Драганова Стратегията за местно развитие се базира на проблемите, нуждите и тенденциите в развитието на общините Завет и Кубрат, и предлага решения за промяна на ситуацията в благоприятна посока. "На нея се гледа като на инструмент, който да подпомогне развитието на традиционните икономически отрасли, да насърчи и създаде нови икономически дейности, да подобри средата и качеството на живот за хората", посочи Драганова. 

Тя добави, че чрез Стратегията се реализират инвестиции, които водят до модернизиране на земеделието и преработката на селскостопанска продукция, повишаване на конкурентоспособността на съществуващите бизнеси и разнообразяването им с нови дейности. Това по думите й от своя страна има за резултат осигуряване на работни места и задържане на младите хора в родните им места. 

"Трудностите и сегашната икономическа ситуация в страните от Европейския съюз, в това число и България, са стимул за местните общности да направят промяна към успешна икономика и високо качество на живот, и настоящата Стратегия за местно развитие е важен инструмент в това отношение", допълни експертът. 

В изпълнение на СВОМР са сключени 20 договора с бенефициенти от територията на МИГ Завет-Кубрат на стойност 1 190 121 лв.

"Това представлява 31,88 процента от общия финансов ресурс на стратегията", обясни Галя Драганова. Тя посочи, че проектите са по различни подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Част от тях вече са приключили, а други са още в процес на изпълнение. Най-много са договорите по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". По подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има одобрени за финансиране още шест проекта, за които предстои подписване на договори. По процедура № BG06RDNP001 – 19.567 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" са регистрирани десет проектни предложения, които в момента са в процес на оценка и подбор.

По думите на изпълнителния директор основен акцент в стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат е поставен върху удовлетворяването на потребностите на уязвимите и малцинствени групи. На територията са осъществени и продължават своята реализация проекти, насочени към разнообразяване на социалните услуги. Чрез Стратегията е осигурено финансиране за изпълнението на проект за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашните социални патронажи в Кубрат и с. Севар, закупупен е лекотоварен автомобил за нуждите на Общинското предприятие "Социални услуги". Спомогнато е за реконструкцията, оборудването и обзавеждането на Домашния социален патронаж в Завет. 

Чрез местната инициативна група е реализиран проект за обзавеждане на жилищни блокове в Дома за стари хора в с. Тертер. По думите на Драганова този проект е примерен за съблюдаване от страна на публичната власт на един от основните хоризонтални приоритети на Европейската общност - превенция на дискриминация. 

Експертът обясни, ме МИГ Завет-Кубрат поддържа перманентен контакт с много от МИГ-овете в България. "Основно комуникираме при възникнали проблеми в оперативната работа, които обсъждаме и търсим решение за тях. Взаимодействието е двупосочно и много полезно за работата", каза Галя Драганова. 

Тя добави, че освен с МИГ-ове от страната си взаимодействат и с такива от други европейски държави. По думите й пример за това е реализираният проект "Нови възможности за биологично земеделие - местни селскостопански продукти с добавена стойност". Той е осъществен в партньорство с Местните групи за действие "Натиблей" от Италия и "Сдружение Терас де Компостела" от Испания. В рамките на проекта е направено проучване за установяване потенциала на територията на МИГ Завет-Кубрат за развитие на биоземеделски дейности, интереса и свързаните с тях проблеми от страна на местните производители. 

За МИГ Завет-Кубрат и за бенефициентите това е първият програмен период и популяризирането на мерките по програмата е от съществено значение, каза още изпълнителният директор на Сдружението. Тя добави, че предоставянето на информация относно същността, принципите и изискванията за кандидатстване по програмата е фактор за изпълнение на качествени проекти, които съответстват на залегналите в Стратегията приоритети и цели. По думите на Драганова това от своя страна дава възможност за ефективно усвояване на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

"Преди броени дни МИГ Завет-Кубрат кандидатства с проектно предложение по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Очакваме одобрение за финансиране на проекта до края на календарната година. След подписване на договор за неговото изпълнение, в рамките на проекта ще бъде създадена Стратегия за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат за следващия програмен период", допълни Галя Драганова.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 06:50 на 29.11.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация